RSS

Upotreba e-poslovanja u Hrvatskoj i Srbiji

Fri, Apr 3, 2009

ePoslovanje, eTrziste

Upotreba e-poslovanja u Hrvatskoj i Srbiji

Po informacijama iz E-Commerce and Development Reporta 2007-2008 godine Internet penetracija u razvoju ekonomija je bila 10 puta veća od samog razvoja ekonomije, dok je godinu ranije taj odnos bio 6:1 ( u korist Internet penetracije ).

Takođe, dolazi do značajnog povećavanja penetracije broadband korisnika u razvijenim zemljama.

-

-

Između razvijenih zemalja, Evropske zemlje imaju najviši rast korisnika Interneta ali najmanju (prosječnu) penetraciju. Po prvi put Holandija je postala prva zemlja po Internet penetraciji u Evropi ( uklonila je sa trona Švedsku ).

-

-

Hrvatska

Jedan od glavnih zadataka programa e-Hrvatska je stvaranje povoljnih uslova za razvoj elektronskog poslovanja. Stvaranje pravnog okruženja u Hrvatskoj za uspješan razvoj elektronskog poslovanja počelo je donošenjem Zakona o elektronskom potpisu u 2002. godini i Zakona o elektronskoj trgovini u 2003. godini.

Intenzivnijim razvijanjem informacionih usluga u državnoj upravi i sprovođenjem informatičkog opismenjavanja korisnika usluga očekuje se značajnija primjena elektronskog poslovanja. Nosioci ovih aktivnosti su Središnji državni ured za e Hrvatsku, Ministarstvo finansija, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski informatički zbor. Sva ostala tijela državne uprave trebaju modifikovati vlastito poslovanje i gdje je to moguće, ukloniti potrebu da se transakcije potvrđuju papirnim dokumentima.

e-REGOS

Usluga e-Regos u sklopu HITRO.HR servisa od 2005. omogućava elektronsku predaju obrasca Specifikacije po osiguranicima o obračunatim doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (tzv. Obrazac R-Sm) uz autorizaciju pristupa servisu i ovjeru obrasca primjenom inteligentne kartice sa digitalnim certifikatom. Usluga je dostupna na stranici eregos.fina.hr, koja je dostupna samo registrovanim korisnicima. Informacije o registraciji za korištenje usluge se nalaze na www.hitro.hr.

e-PDV

e-PDV je prva elektronska usluga Porezne uprave iz sastava ePorezna koja svim poreznim obveznicima u Hrvatskoj omogućava jednostavno i sigurno donošenje podataka o periodičnom obračunu PDV-a za određeni obračunski interval. Da bi se usluga ePDV mogla koristiti potrebno je posjedovanje certifikovanog elektonskog potpisa koji izdaje FINA.

e-NAUTIKA

e-NAUTIKA je počela sa radom u 2005. godini i omogućava svim pravnim i fizičkim licima koje se bave djelatnošću iznajmljivanja jahti i brodića da prije isplovljavanja, na osnovama dodijeljenih korisničkih prava, prijave posadu i putnike putem Interneta korišćenjem inteligentnih kartica s digitalnim certifikatom. Istovremeno sastav omogućava prijavu boravka stranih državljana na čarter plovilima pri Ministarstvu unustrašnjih poslova. Komunikacija se obavlja sigurnim kanalom (SSL) upotrebom digitalnog certifikata. Cilj projekta je ubrzati poslovne procese Ministarstva mora, turizma, prometa, vezanim uz čarter plovila, osigurati kompletan nadzor nad djelatnošću iznajmljivanja plovila svim nadležnim tijelima državne uprave.

CARINA.hr

Carinska uprava je prve Internet usluge međunarodnim otpremnicima stavila na raspolaganje 2001. godine. Osim predaje i kontrole carinske deklaracije, otpremnici imaju uvid u trenutno opterećenje njihovih bankovnih garancija. Ove usluge omogućile su znatnu uštedu u poslovanju, brže podnošenje carinskih deklaracija, te smanjeni rizik poslovanja.

-

Srbija

Godina 2008. je donijela niz pozitivnih dešavanja u oblasti elektronskog poslovanja na teritoriji Srbije i pretpostavlja se da će tekuća godina vjerovatno biti ključna za dalji razvoj elektronske trgovine i elektronskog poslovanja u Srbiji.

EU je prije nekoliko godina u Lisabonu definisala svoju strategiju razvoja informacionog društva, kako bi zemlje članice EU u novim savremenim uslovima poslovanja očuvale ekonomski nivo razvoja i omogućile njegov dalji rast. Savjet ministara EU je 2003. godine usvojio Akcioni plan eEvropa 2005, čiji je cilj bio da Evropa do kraja 2005. ima moderne javne e-servise i povoljno okruženje za razvoj elektronskog poslovanja.

Srbija je kao članica Inicijative za elektronsku jugoistočnu Evropu koja funkcioniše u okviru Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, još 2002. godine potpisala eSEE Agendu za razvoj informacionog društva. U tom dokumentu se predviđa da Srbija kao potpisnik treba da usvoji politiku i strategiju razvoja informacionog društva, usvoji i implementira pravnu infrastrukturu za informaciono društvo, što podrazumijeva donošenje više zakona, kao što su zakon o telekomunikacijama, zakon o elektronskom poslovanju, zakon o kriminalu na Internetu, zakon o zaštiti intelektualne svojine, zakon o zaštiti privatnosti podataka i informacija i dr. i uspostavljanje regionalne saradnje u ovoj oblasti.

Svakako jedno od najbitnijih regulatornih pitanja predstavlja i poreska politika. U EU, prilagođeno je i pojednostavljeno poresko okruženje za elektronsku trgovinu, usvajanjem Uputstva o elektronskom fakturisanju kao i Uputstva i uredbe o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) na kupovine u digitalnom obliku. U Srbiji je Zakon o digitalnom potpisu donijet krajem prošle godine a nakon toga i odgovarajuća podzakonska akta koji detaljnije regulišu pomenutu oblast. Njime se konačno definiše pojam elektronski dokument kao dokument u elektronskom obliku koji se koristi u pravnim poslovima i drugim pravnim radnjama i daje mu se punovažnost: elektronskom dokumentu se ne može osporiti punovažnost ili dokazna snaga samo zbog toga što je u elektronskom obliku, što je bio bitan preduslov za bilo kakvu poslovnu primjenu dokumenata u elektronskoj formi.

Aktivno se radi i na donošenju i usklađivanju propisa iz oblasti elektronskog kriminala. Krajem septembra je donijet novi krivični zakonik Srbije, koji sada donosi bitne izmjene i dopune u regulisanju krivičnih djela iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Pored izmjena u krivičnom zakoniku, donijet je i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, kojim se reguliše osnivanje specijalnog suda, tužilaštva i policijskih organa za sajber kriminal. Takođe, Srbija je u aprilu prošle godine potpisala Konvenciju Savjeta Evrope o računarskom kriminalu, koja obezbjeđuje aktivnu međunarodnu podršku u sprečavanju i otkrivanju ove vrste savremenog kriminala.

U septembru je donijet Zakon o zaštiti potrošača sa novim odredbama koje se odnose na ponudu proizvoda i usluga korišćenjem elektronskih sredstava. Ovo će svakako uticati na povećanje kvaliteta šoping sajtova.

Rating 4.83 out of 5
[?]
, , , , , , , ,

Autor teksta:

Igor Stanković - ukupno napisanih 6 tekstova na eBizMags.

Igor Stanković je rođen 1978. godine u Podgorici, Crna Gora. Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom Fakultetu u Podgorici, a u 2009. godini ga očekuje stjecanje zvanja magistra na Ekonomskom Fakultetu iz Podgorice, smjer elektronsko poslovanje. Svoju karijeru je do sada bazirao na radu u telekomunikacijskim kompanijama. Od 2000. godine radi u Internetu Crna Gora koji se 2006. godine integrira u Crnogorski Telekom (T-Com, T-Mobile). Specijalnost mu je odnos s korisnicima, radi na poslovima organiziranja aktivnosti T-HelpDeska, aktivno je uključen u održavanju novih i postojećih IP servisa Crnogorskog Telekoma (diall up, mail, wireless, LL, ADSL, IPTV i telefonije putem broadband tehnologija). Ima iskustva s prijenosom znanja, organiziranjem i definiranjem portala za komunikaciju s internim korisnicima, pa je u čestom kontaktu s ljudskim resursima. Sukladno navedenom organizira razne treninge, work shopove, definira procese i procedure. Njegov moto je: totalna posvećenost prepoznavanju korisničkih potreba, odnosno rješavanju njihovih problema.

Kontaktiraj autora

1 Komentari za ovaj tekst

  1. milan komentira:

    Ovakvih tekstova bi trebalo vise da bude! Svaka cast autoru!

Vas Komentar