RSS

Učenje kao društvena aktivnost

Thu, Dec 30, 2010

eDukacija, ePoslovanje

Učenje kao društvena aktivnost

Društveni proces je kritičan za učenje a pod njim smatramo kontekst i uvjete u kojima se događa učenje koje će utjecati na to kako se stvaraju i preuzimaju situacije ciljanog učenja društva i integriranog pojedinca.

Društveni konstruktivistički stav drži da na naš pogled na stvarnost duboko utječe naše životno iskustvo. Same kontekste učenja društveno izgrađuju dionici koji stvaraju značenje kroz svoje interakcije koje imaju jedni s drugima.

Stvaranje

Društveni konstruktivisti nam govore da mi stvaramo, a ne otkrivamo sami sebe – a to radimo kroz angažman i komunikaciju sa drugima koristeći refleksivni prostor i jezik u diskursu. Za refleksivni dijalog u diskursu, prepoznavanje da se naš konceptualni prostor stvara kroz naš jezik i da se naš kontekst definira tim prevladavajućim diskursom, omogućava svakom društvu i pojedincu da osluškuje i prihvaća ili odbacuje drugačije mišljenje od svog. Na ovaj način se oslobađa prostor da se postigne pun potencijal i osporava ono što ograničava učenje i promjenu mišljenja.

“Prevladajući diskurs” se definira kao skup značenja, metafora, prikaza, slika, priča, izjava koji na neki način zajedno proizvode određenu verziju događaja, osobe ili kategorije. Identiteti se izgrađuju ako su slobodni misliti kroz diskurse. Funkcioniranje diskursa nije neutralno što se tiče “moći”, već su diskursi prožeti odnosima moći koji djeluju na to kako se ljudi definiraju i da li im je dana moć glasa, resursi ili moć donošenja odluke.

Izgradnja osobnosti

Pojedinac nije zadan, budući da se osobnost kontinuirano izgrađuje kroz društvene odnose, diskurs i prakse organizacijske ili obiteljske kulture u koje je pojedinac ugrađen.

Stoga u društveno konstruktivistični sustav koji nije bez vrijednosti, vježba se moć koja može utjecati na napredak kako društva tako i pojedinca i koji utječe na kontekst društvenog i individualnog učenja i on nije neutralan.

Sposobnost razmišljanja kada smo sami je potrebno, no nije dovoljno. Tendencije samozavaravanja, tajnog dogovaranja i nesvjesnosti je kontinuirano prisutna.

Dok su drugi prisutni i javnost ima pravo na povratnu spregu kroz odgovor, panel diskusiju, e-istraživanje društvo a jednako tako i integrirani pojedinac ima potencijal za osporavanje koji možda ne bi bio dostupan da smo sami sa sobom!

Budući da se značenje stvara u odnosu na druge, refleksija i stvaranje značenja neizbježno stvaraju društveni proces.

Rating 4.50 out of 5
[?]

Autor teksta:

Ljiljana Katicic - ukupno napisanih 17 tekstova na eBizMags.

Magistrirala na EFZG čiji je i diplomant a magistrirala na temu "Prijenos znanja metodom Coaching-a kao podrška pri odlučivanju hrvatskih menadžera". Polaznica doktorskog studija na EFZG u 2008. Svoju karijeru posvetila je jednoj tvrtci - INA d.d. u kojoj započinje 1987 godine. Tijekom 20 godina rada obnaša razne rukovodne dužnosti u Financijama i kontrolingu, Član je tima za FI i CO modul u implementaciji SAP-a, Direktor financija i kontrolinga u ProPlinu, Rukovoditelj Službe planiranja i izvještavanja o ulaganjima, Direktor Sektora izvještavanja i financijskog objedinjavanja ovisnih društava INA d.d.d, a danas je na funkciji Direktora Sektora upravljanja objektima (Facility Management). Neki od certifikata koje posjeduje su Certifikati SAP-a za Uvod u SAP, FI, CO modul, Certifikati Euromoney treninga, Certifikat Upravina ocjena, IEDC Bled, BSCO i dr. Članica je Predsjedništva ALUMNI Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu i Članica Suda Časti HUCNO – prve Hrvatske Udruge za certificiranje članova Upravnih i Nadzornih odbora u Republici Hrvatskoj i osnivačica i čelnica sekcije Facility Management unutar HDO u Republici Hrvatskoj. Eposlovanje smatra neizbježnim, ali i poželjnim segmentom modernog načina poslovanja.

Kontaktiraj autora

Vas Komentar